JIS2004字形とJIS90字形一覧 Unicode
黒文字=JIS2004字形 青文字=JIS90字形、混在使用可
9022 82A6 98F4 6EA2 8328 9C2F 6DEB 8FC2 53A9 5642 990C 8956 8FE6 7259 5FEB 6062
逢芦飴溢茨鰯淫迂厩噂餌襖迦牙廻恢

6666 87F9 845B 9784 91DC 7FF0 7FEB 5FBD 7947 6C72 7078 7B08 537F 9957 50C5 55B0
晦蟹葛鞄釜翰翫徽祇汲灸笈卿饗僅喰

6ADB 515C 7C82 7491 9699 5026 6372 727D 9375 8AFA 5DF7 6897 818F 9D60 7511 53C9
櫛屑粂祁隙倦捲牽鍵諺巷梗膏鵠甑叉
牽鍵梗膏
698A 35A9 9BD6 9306 9BAB 9910 6753 707C 914B 696F 85AF 85F7 54E8 9798 6756 8755
榊薩鯖錆鮫餐杓灼酋楯薯藷哨鞘杖蝕

8A0A 9017 647A 64B0 714E 717D 7A7F 7BAD 8A6E 564C 9061 63C3 905C 817F 86BF 8FBF
訊逗摺撰煎煽穿箭詮噌遡揃遜腿蛸辿

63AD 6B4E 8A3B 7026 6357 69CC 939A 8FBB 633A 912D 64E2 6EBA 514E 5835 5C60 8CED
樽歎註瀦捗槌鎚辻挺鄭擢溺兎堵屠賭

701E 9041 8B0E 7058 6962 79B0 724C 9019 79E4 99C1 7BB8 53DB 633D 8AB9 6A0B 7A17
瀞遁謎灘楢禰牌這秤駁箸叛挽誹樋稗

903C 8B2C 8C79 5EDF 7015 65A7 853D 77A5 8511 7BC7 5A29 97AD 5E96 84EC 9C52 8FC4
逼謬豹廟瀕斧蔽瞥蔑篇娩鞭庖蓬鱒迄

5132 9905 7C7E 723A 9453 6108 7337 6F23 7149 7C3E 6994 51A4 53DF 54AC 5632 56C0
儲餅籾爺鑓愈猷漣煉簾榔冤叟咬嘲囀

5F98 6241 68D8 6A59 72E1 7515 7526 75BC 795F 7AC8 7B75 7BDD 7E69 8171 8256 8292
徘扁棘橙狡甕甦疼祟竈筵篝繩腱艘芒
棘橙狡甕甦
8654 8703 8805 8A1D 9744 9771 9A19 9D09 **** **** **** **** **** **** **** ****
虔蜃蠅訝靄靱騙鴉
虔蜃靄靱